Головне управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

Телефон гарячої лінії:  

(0352) 52-10-10

Вимоги до повітряно-теплового режиму в дитячих навчальних закладах


  Відповідно до вимог чинного санітарного законодавства (Санiтарний регламент для дошкiльних навчальних закладiв, затверджений наказом Мiнiстерства охорони здоров’я України 24 березня 2016 року №234) для дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади, прогулянки на вулицi дозволяється проводити при температурi повiтря не нижче -16 °C. Прогулянки на вiдкритому повiтрi повиннi проводитися не рiдше 2 разiв на день. Оптимальний час перебування на вiдкритому повiтрi — 3,5–4 години на день з достатньою руховою активнiстю. Основними причинами скорочення тривалостi перебування на свiжому повiтрi є погiршення самопочуття, порушення стану здоров’я дiтей, ускладнення метеоумов.

  Оптимальною температурою у групових осередках дошкiльних навчальних закладів є +19–23 °C, у залах для занять музикою та фiзичною культурою +18–19 °C, у теплих переходах — не менше +15 °C і у примiщеннях, що займають кутове положення або знаходяться в торцi будiвлi дошкiльного навчального закладу, температура повiтря повинна бути не менше +21 °C. Кiмнатнi термометри мають бути розмiщенi на внутрiшнiй поверхнi кожного примiщення, де перебувають дiти, на рiвнi 0,8–1,2 м вiд пiдлоги залежно вiд зросту дiтей.

  Природна вентиляцiя примiщень дошкiльних навчальних закладiв здiйснюється через вентиляцiйнi канали. Окремi системи вентиляцiї повиннi бути в харчоблоцi, iзоляторi, роздягальнях, туалетних кiмнатах.

  За вiдсутностi дiтей примiщення дошкiльних навчальних закладiв повиннi перiодично провiтрюватися. Ефективним є наскрiзне або кутове провiтрювання. Забороняється провiтрювання через туалетнi кiмнати. Тривалiсть провiтрювання залежить вiд температури зовнiшнього повiтря, напрямку вiтру та ефективностi роботи опалювальної системи. Наскрiзне провiтрювання має проводитися кожнi 1,5–2 години з тривалiстю не менше 10 хвилин. У спальнях наскрiзне провiтрювання здiйснюється до та пiсля сну дiтей.

  У холодну пору року провiтрювання повинно бути закiнчене не пiзнiше нiж за 30 хвилин до приходу дiтей iз занять або з прогулянки i за 30 хвилин до сну. Пiд час сну може бути забезпечено доступ свiжого повiтря з одного боку примiщення, але за 30 хвилин до пiдйому дiтей його припиняють. Пiсля короткочасних провiтрювань допускається зниження температури повiтря у групових осередках до +19 °C для дiтей 4–5 рокiв i до +18 °C для дiтей старше 5 рокiв. Вiдносна вологiсть повiтря в примiщеннях, де перебувають дiти, повинна бути в межах 40–60%.

  Засновник (власник) органiзовує лабораторний контроль показникiв мiкроклiмату (температура, вологiсть) у дошкiльних навчальних закладах, який проводиться не рiдше двох разiв на рiк.

  Встановлення у дошкiльному навчальному закладi нових систем, що впливають на мiкроклiмат примiщення, повинно здiйснюватись з письмової згоди батькiв (опiкунiв) та має бути забезпечено вiдповiдним i своєчасним сервiсним обслуговуванням та замiною витратних матерiалiв. У разi пiдвищення захворюваностi дiтей, спричинених функцiонуванням таких систем, експлуатацiя зазначених систем забороняється.

  Що стосується загальноосвітніх навчальних закладів, то відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01) органами місцевого самоврядування повинні прийматись рішення щодо тимчасового призупинення навчання учнів початкових класів – при зниженні температури повітря до мінус 20°C, при швидкості руху повітря 5 м/с і при вологості повітря вище 80%, для учнів 5-12 класів – при температурі повітря мінус 24°C.

   Відповідно до п. 5.5. ДСанПіНу 5.5.2.008-01 у приміщеннях шкіл відносна вологість повітря має бути 40-60%; температура повітря в класах і кабінетах 17-20°C, в майстернях по обробці металу і дерева 16-18°C, в спортивному залі 15-17°C, в роздягальнях при спортивному залі 19-23°C, в актовому залі 17-20°C, в бібліотеці 16-18°C, в медичних кабінетах 21-23°C, в рекреаціях 16-18°C, в спальних приміщеннях 18-20°C; в умивальних 20-23°C; у вестибюлі, гардеробі 16-19°C; в туалетах 17-21°C; в душових не нижче 25°C.

  За даними наукових досліджень, заняття фізичною культурою на вулиці в холодні пори року можливо проводити з учнями 1-4 класів при температурі повітря не нижче мінус 8°C, 5-7 класів – не нижче мінус 12°C, 8-12 класів – не нижче мінус 15°C.

  Відповідальність за виконання санітарних правил і норм покладається на засновника (керівника) навчального закладу. Щоденний контроль за виконанням чинних санітарних правил і норм здійснює керівник та медичний персонал навчального закладу, а також відповідальна особа, призначена наказом керівника закладу.